Username or Email : Password :  

اطلاعیه قوانین جدید ETS در زمان Check-in

موسسه ETS به منظور ارتقا ایمنی آزمون و جلوگیری از تقلب اقدام به ایجاد قوانین جدیدی به شرح زیردر زمان Check-in نموده است:

  • تغییر روش گرفتن عکس از آزمون دهنده به گونه ایکه صورت آزمون دهنده در فاصله 35 تا 45 سانتیمتری از دوربین قرار گیرد.عکس گرفته شده توسط نرم افزارموجود در سیستم،   برای تطبیق با استاندارد موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در صورت  بلا اشکال بودن اجازه انتقال به مراحل بعدی داده میشود.
  • آزمون دهندگان باید در زمان Check-in متن پیش طراحی شده ای را با صدای خود قرائت نمایند. سیستم صدای برداشت شده را با استاندارهای مورد نظر تطبیق داده و در صورت بلا اشکال بودن، امکان ورود به مرحله بعدی را فراهم مینماید. صدای آزمون دهنده ها در بانک اطلاعاتی ETS ذخیره شده و مانند اثر انگشت و یا Eye-Print قابل باز شناسائی میباشد.